Piotr Kamkow - Odtruwanie poalkoholowe, esperal, detox Cz?stochowa, ?l?sk

Piotr Kamkow - ODTRUCIA POALKOHOLOWE,DETOX POALKOHOLOWY

Odtrucia alkoholowe s? czasem jedyn? metod? by stan?? na nogi po d?ugim ci?gu alkoholowym. Os?abiony organizm, wyniszczony przez wielodniowe picie r?nych wymieszanych ze sob? alkoholi, potrzebuje wsparcia ze strony specjalisty. Czasem jeden telefon wystarczy by zamwic wizyt? lekarza, ktry zdiagnozuje stan naszego zdrowia, sprawdzi podstawowe parametry naszego organizmu i zorganizuje odpowiedni? pomoc. Po co wi?c czeka?? Przed?u?anie okresu spo?ywania du?ych dawek alkoholu moze nie?? za soba powa?ne konsekwencje, prowadzi? do utraty zdrowia czy nawet ?mierci. Detox poalkoholowy jest odpowiednim rozwiazaniem dla wielu pacjentw - im szybciej go rozpoczniemy tym skuteczniej i sprawniej uda sie odtru? nasz organizm.

Zabieg wykonywany jest w domu pacjenta pod ?cis?ym nadzorem lekarskim, polega na podaniu indywidualnie dobranych dla pacjenta p?ynw i lekarstw.

Nie czekaj, a? stanie si? tragedia, zdecyduj si? na pomoc specjalisty! Lek. med. Piotr Kamkow ma wieloletnie do?wiadczenie w pracy z osobami z problemem alkoholowym, zapewnia wysok? skuteczno?? terapii - szybk? i bezpieczn? detoksykacj?.

ESPERAL

Esperal jest lekiem u?ywanym w leczeniu uzale?nienia alkoholowego. Zawiera on zwi?zek chemicznydisulfiram , ktry cechuje si? du?? wra?liwo?ci? na etanol. Gdy dochodzi do jego zetkni?cia z alkoholem w organizmie, odczuwamy nieprzyjemne skutki spo?ycia alkoholu. Obawa przed tymi skutkami powstrzymuje osob? lecz?c? si? lekami zawieraj?cymi disulfiram przed kolejnym spo?yciem alkoholu. Dzieki temu znacznie ?atwiej jest przezwyci??y? na?g.

Podczas normalnego szlaku metabolicznego alkohol jest rozk?adany w w?trobie przez enzym dehydrogenaz? alkoholow? do aldehydu octowego, ktry nast?pnie jest rozk?adany przez enzym dehydrogenaz? aldehydow? do nieszkodliwego dla naszego organizmu kwasu octowego.

Disulfiram hamuje t? reakcj?, poprzez zablokowanie enzymu dehydrogenazy aldehydowej. W wyniku tego aldehyd octowy nie mo?e by? dalej przekszta?cany do nieszkodliwego aldehydu octowego. W organizmie osoby lecz?cej si? disulfiramem st??enie aldehydu octowego organizmie wzrasta 5-10 krotnie w porwnaniu do standardowej warto?ci. Kumuluj?cy si? w organizmie aldehyd octowy powoduje objawy zatrucia. Po 5-10 minutach od spo?ycia alkoholu pacjent zaczyna odczuwa? przykre dolegliwo?ci, dlatego lek ten nale?y stosowa? pod okiem lekarza. Obawa przed t? reakcj? mo?e powstrzyma? pacjenta od konsumpcji napojw alkoholowych.

Do skutkw dzia?ania leku zaliczamy:pulsuj?cy bl g?owy,zaczerwieniona twarz,uczucie braku tchu,nudno?ci,wymioty a tak?eprzyspieszone bicie serca.

Lek. med. Piotr Kamkow

Specjalista II stopnia chirurgi oglnej pracuje na stanowisku starszego asystenta w oddziale chirurgii oglnej Wojewdzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP na ul. PCK 1 w Cz?stochowie. Od 2006r. prowadzi gabinet medycyny estetycznej Vitasana mieszcz?cy si? przy ul. Grota Roweckiego 12/45.